توابع صحت سنجی

Last updated: Aug 29th, 2018 10:42:34.


توضیحات

توابع صحت سنجی ، از توابع زیر مجموعه شی tedApi می باشند که وظیفه بررسی صحت انواع داده مانند متون ، اشیاء ، آرایه ها و ... را بر عهده دارند.

این توابع یک تا چند ورودی را دریافت کرده و اگر تمامی ورودی ها از نظر صحبت توسط تابع مورد نظر تصدیق شوند ، مقدار true بازگردانده و در غیر این صورت مقدار false بازگردانده می شود.

به لحاظ منطقی صحبت ورودی ها به صورت عملیات منطقی and با یکدیگر مقایسه می شوند

تابع isAlpha

از طریق این تابع می توان تشخیص داد ، ورودی تنها از الفبا تشکیل شده یا خیر.

الفبا در اینجا به معنی حروف زیر می باشد

حروف A تا Z و _ و $

مثال ها

مثال 1

tedApi.isAlpha("$test_")
// return true

مثال 2

tedApi.isAlpha("test","$","_","a"); 
//return true

مثال 3

tedApi.isAlpha("test","$","_","a",""); 
//return false

مثال 4

tedApi.isAlpha("test","$","_","a",[],"g"); 
//return false

مثال 5

tedApi.isAlpha(); 
//return false

ساختار

tedApi.isAlpha(

  arg1 : string ,
  // optional
  arg2 : string ,
  ...
  // optional
  argn : string 

) : boolean

تابع isPersianAlpha

این تابع نیز مانند تابع بالا برای تشخیص متون آلفابتیک از باقی متون می باشد. با این تفاوت که این تابع بر خلاف تابع بالا زبان فارسی-عربی را شناسایی می نماید

این تابع برای تشخصی متون در رینج کد های یونی کد زیر بررسی می نماید و از فضای خالی و ... پشتیبانی نمی کند

0600 تا 06FF

مثال ها

مثال 1

tedApi.isPersianAlpha("سلامـبرـشما");
// return true

مثال 2

tedApi.isPersianAlpha("سلام","تد جی اس"); 
//return false

مثال 3

tedApi.isPersianAlpha(); 
//return false

ساختار

tedApi.isPersianAlpha(

  arg1 : string ,
  // optional
  arg2 : string ,
  ...
  // optional
  argn : string 

) : boolean

تابع isNumber

بررسی عدد بودن ورودی ها چه به صورت رقم و چه به صورت متنی

مثال ها

مثال 1

tedApi.isNumber(10.2,"0.0005");
// return true

مثال 2

tedApi.isNumber(2.5,55.2); 
//return true

مثال 3

tedApi.isNumber(0,"a"); 
//return false

مثال 4

tedApi.isNumber(0); 
//return false

مثال 5

tedApi.isNumber(); 
//return false

ساختار

tedApi.isNumber(

  arg1 : (string , number) ,
  // optional
  arg2 : (string , number) ,
  ...
  // optional
  argn : (string , number) 

) : boolean

تابع isPersianNumber

این تابع مشابه تابع بالا عمل می کند با این تفاوت که اعداد فارسی-عربی را شناسایی می نماید.

مثال ها

مثال 1

tedApi.isPersianNumber("۰.۰۰۰۰۵")
// return false

مثال 2

tedApi.isPersianNumber("۱۲۳۴۵۸۷")
//return true

ساختار

tedApi.isPersianNumber(

  arg1 : string ,
  // optional
  arg2 : string ,
  ...
  // optional
  argn : string 

) : boolean

تابع isInt

ورودی ها را برای تشخیص عدد integer می سنجد.

مثال ها

مثال 1

tedApi.isInt(22,"45"); 
//return true

مثال 2

tedApi.isInt(1005,0.55); 
//return false

مثال 3

tedApi.isInt("b"); 
//return false

مثال 5

tedApi.isInt(); 
//return false

ساختار

tedApi.isInt(

  arg1 : (string , number) ,
  // optional
  arg2 : (string , number) ,
  ...
  // optional
  argn : (string , number) 

) : boolean

تابع isInt

ورودی ها را برای تشخیص عدد float point می سنجد.

مثال ها

مثال 1

tedApi.isFloat(10.2,"0.0005"); 
//return true

مثال 2

tedApi.isFloat(0,55.2); 
//return false

مثال 3

tedApi.isFloat("1","8"); 
//return false

ساختار

tedApi.isFloat(

  arg1 : (string , number) ,
  // optional
  arg2 : (string , number) ,
  ...
  // optional
  argn : (string , number) 

) : boolean

تابع isJustArray

تابعی برای بررسی نوع داده آرایه از نوع [Object Array]

مثال ها

مثال 1

tedApi.isJustArray([]); 
//return true

مثال 2

tedApi.isJustArray([1,2,""],[function(){},{}]); 
//return true

مثال 3

tedApi.isJustArray([], [Object NodeList] ); 
//return false

مثال 4

tedApi.isJustArray({}); 
//return false

ساختار

tedApi.isJustArray(

  arg1 : Array ,
  // optional
  arg2 : Array ,
  ...
  // optional
  argn : Array 

) : boolean

تابع isNodeList

تابعی برای بررسی نوع داده آرایه از نوع [Object NodeList]

مثال ها

مثال 1

tedApi.isNodeList( document.querySelectorAll("div") ); 
//return true

مثال 2

tedApi.isNodeList("",[34,[]],3); 
//return false

مثال 3

tedApi.isNodeList( tedApi.elm("div") ); 
//return true

مثال 4

tedApi.isNodeList( tedApi.elm("#someID") ); 
//return false

ساختار

tedApi.isJustArray(

  arg1 : NodeList ,
  // optional
  arg2 : NodeList ,
  ...
  // optional
  argn : NodeList 

) : boolean

تابع isArray

این تابع یک مجموعه از دو تابع بالا می باشد که دو نوع آرایه و نود لیست را بررسی می نماید

مثال ها

مثال 1

tedApi.isArray([1,2,3, [Object NodeList] ]); 
//return true

مثال 2

tedApi.isArray( [Object NodeList] ); 
//return true

مثال 3

tedApi.isArray([Object NodeList],[{},1,2,"test"]); 
//return true

مثال 4

tedApi.isArray({}); 
//return false

ساختار

tedApi.isArray(

  arg1 : Array ,
  // optional
  arg2 : Array ,
  ...
  // optional
  argn : Array 

) : boolean

تابع isString

تابع isString نوع داده متنی را جدای از حروف داخلش بررسی می نماید

مثال ها

مثال 1

tedApi.isString([].toString()); 
//return true

مثال 2

tedApi.isString({}); 
//return false

مثال 3

tedApi.isString("a","b","c","سلام"); 
//return true

مثال 4

tedApi.isString("a",{},[]); 
//return false

ساختار

tedApi.isString(

  arg1 : string ,
  // optional
  arg2 : string ,
  ...
  // optional
  argn : string 

) : boolean

تابع isObject

بررسی نوع داده شی (object) یا [Object object]

مثال ها

مثال 1

tedApi.isObject([]); 
//return false

مثال 2

tedApi.isObject({}); 
//return true

مثال 3

tedApi.isObject("a",{},{}); 
//return false

مثال 4

tedApi.isObject(null); 
//return false

ساختار

tedApi.isObject(

  arg1 : object ,
  // optional
  arg2 : object ,
  ...
  // optional
  argn : object 

) : boolean

تابع isUndefined

وظیفه دارد تا بررسی کند ، ورودی هایش تماما undefined باشند

مثال ها

مثال 1

tedApi.isUndefined(undefined); 
//return true

مثال 2

var UnsetVariable;

tedApi.isUndefined(UnsetVariable); 
//return true

مثال 3

tedApi.isUndefined("a",{},{}); 
//return false

مثال 4

tedApi.isUndefined(null); 
//return false

ساختار

tedApi.isUndefined(

  arg1 : any ,
  // optional
  arg2 : any ,
  ...
  // optional
  argn : any 

) : boolean

تابع isFunction

بررسی می کند ورودی هایش تابع باشند از نوع Function

مثال ها

مثال 1

tedApi.isFunction(function(){}); 
//return true

مثال 2

tedApi.isFunction( (function(){return 1;})() ); 
//return false

مثال 3

tedApi.isFunction(1,"asd",[]); 
//return false

مثال 4

tedApi.isFunction( tedApi.isFunction ); 
//return true

ساختار

tedApi.isFunction(

  arg1 : Function ,
  // optional
  arg2 : Function ,
  ...
  // optional
  argn : Function 

) : boolean

تابع isNull

بررسی می کند ورودی ها همگی null باشند

مثال ها

مثال 1

tedApi.isNull({}); 
//return false

مثال 2

tedApi.isNull(null); 
//return true

مثال 3

tedApi.isNull([],null,{}); 
//return false

مثال 4

tedApi.isNull( (function(){return null;})() ); 
//return true

ساختار

tedApi.isNull(

  arg1 : any ,
  // optional
  arg2 : any ,
  ...
  // optional
  argn : any 

) : boolean

تابع isElement

بررسی می کند ورودی ها همگی [Object HTMLElement] باشند

مثال ها

مثال 1

tedApi.isElement([]); 
//return false

مثال 2

tedApi.isElement(null, tedApi.elm("body") ); 
//return false

مثال 3

tedApi.isElement( tedApi.elm("div#id") , tedApi.elm("body") ); 
//return true

مثال 4

tedApi.isElement(1,"a",null,{}); 
//return false

ساختار

tedApi.isElement(

  arg1 : HTMLElement ,
  // optional
  arg2 : HTMLElement ,
  ...
  // optional
  argn : HTMLElement  

) : boolean

تابع isTag

بررسی می کند ورودی ها همگی [Object HTMLElement] باشند و همچنین به صورت بلاکی نبوده و یک tagداشته باشد

مثال ها

مثال 1

tedApi.isTag({},[]); 
//return true

مثال 2

tedApi.isTag( tedApi.elm("img#id") ); 
//return true

مثال 3

tedApi.isTag( tedApi.elm("img") ); 
//return false

مثال 4

tedApi.isTag( tedApi.elm("div#id") ); 
//return false

ساختار

tedApi.isTag(

  arg1 : HTMLElement ,
  // optional
  arg2 : HTMLElement ,
  ...
  // optional
  argn : HTMLElement  

) : boolean

تابع isTag

بررسی می کند ورودی ها همگی [Object HTMLElement] باشند و همچنین به صورت بلاکی نبوده و یک tagداشته باشد

مثال ها

مثال 1

tedApi.isTag({},[]); 
//return true

مثال 2

tedApi.isTag( tedApi.elm("img#id") ); 
//return true

مثال 3

tedApi.isTag( tedApi.elm("img") ); 
//return false

مثال 4

tedApi.isTag( tedApi.elm("div#id") ); 
//return false

ساختار

tedApi.isTag(

  arg1 : HTMLElement ,
  // optional
  arg2 : HTMLElement ,
  ...
  // optional
  argn : HTMLElement  

) : boolean

تابع isTextNode

بررسی می کند داده های ورودی از نوع [Object TextNode] باشند

مثال ها

مثال 1

tedApi.isTextNode( tedApi.children("head")[0] );  // if tedApi.children("head")[0] be a textNode
//return true

ساختار

tedApi.isTextNode(

  arg1 : TexNode ,
  // optional
  arg2 : TexNode ,
  ...
  // optional
  argn : TexNode  

) : boolean

تابع isCommentNode

بررسی می کند داده های ورودی از نوع [Object CommentNode] باشند

مثال ها

مثال 1

tedApi.isCommentNode( tedApi.children("head")[0] );  // if tedApi.children("head")[0] be a CommentNode
//return true

ساختار

tedApi.isCommentNode(

  arg1 : CommentNode ,
  // optional
  arg2 : CommentNode ,
  ...
  // optional
  argn : CommentNode  

) : boolean

تابع isNode

بررسی می کند ورودی ها همگی نود های HTML باشند

مثال ها

مثال 1

tedApi.isNode([]); 
//return false

مثال 2

tedApi.isNode( tedApi.elm("img#id") ); 
//return true

مثال 3

tedApi.isNode( tedApi.elm("div#id") , tedApi.elm("body") ); 
//return true

مثال 4

tedApi.isNode( tedApi.elm("div") ); 
//return false

ساختار

tedApi.isNode(

  arg1 : HTMLNode ,
  // optional
  arg2 : HTMLNode ,
  ...
  // optional
  argn : HTMLNode  

) : boolean

تابع isBool

بررسی می کند مقادیر ورودی از نوع داده boolean باشد

مثال ها

مثال 1

tedApi.isBool(true,false); 
//return true

مثال 2

tedApi.isBool(!0); 
//return true

مثال 3

tedApi.isBool(1,"",[],{}); 
//return false

مثال 4

tedApi.isBool( null , function(){} , true ); 
//return false

مثال 5

tedApi.isBool(!"a"); 
//return true

ساختار

tedApi.isBool(

  arg1 : boolean ,
  // optional
  arg2 : boolean ,
  ...
  // optional
  argn : boolean  

) : boolean

تابع isUrl

بررسی می کند فرمت متون ورودی تابع ، آدرس اینترنتی باشند

مثال ها

مثال 1

tedApi.isUrl("http://localhost"); 
//return true

مثال 2

tedApi.isUrl("ftp://localhost"); 
//return true

مثال 3

tedApi.isUrl("https://domain.com/page/file.format"); 
//return true

مثال 4

tedApi.isUrl("www.domain.com"); 
//return true

مثال 5

tedApi.isUrl("goog..le.com"); 
//return false

ساختار

tedApi.isUrl(

  arg1 : string ,
  // optional
  arg2 : string ,
  ...
  // optional
  argn : string  

) : boolean

تابع isEmail

بررسی می کند ريا، متون ورودی تابع با فرمت آدرس ایمیل وارد شده باشد

مثال ها

مثال 1

tedApi.isEmail("name@domain.com"); 
//return true

مثال 2

tedApi.isEmail("na*me@domain.com"); 
//return false

مثال 3

tedApi.isEmail("name@domain.co.com"); 
//return true

مثال 4

tedApi.isEmail("n@ame@domain.com"); 
//return false

مثال 5

tedApi.isEmail("name@domain"); 
//return false

ساختار

tedApi.isEmail(

  arg1 : string ,
  // optional
  arg2 : string ,
  ...
  // optional
  argn : string  

) : boolean

web stats