ثبت و بازیابی اطلاعات

Last updated: Oct 16th, 2018 13:58:52.


AJAX

مقدمه

ای جکس به فرایند ارسال درخواست به وسیله جاوا اسکریپت گفته می شود که در گذشته با داده های XML صورت می گرفته است و امروزه با JSON. البته بدان معنا نیست که نمی توان از XML استفاده نمود.

نحوه عملکرد فرایند ارسال بدین صورت می باشد که ابتدا شی XMLHttpRequest می بایست ایجاد گردد ، سپس داده ها را بر حسب نوع درخواست (GET , POST) به سرور ارسال می نماییم و بر روی درخواست توسط رویدادی شنود می نماییم تا به محض دریافت پاسخ به صورت متنی ، آن را پردازش و عملیاتی را انجام دهیم.

این عملیات در تد جی اس با فرایند آسان تر و خواناتری انجام می گردد و اختیارات مضاعفی را ارائه می دهد.

متد های ارسال اطلاعات

درخواست ها از طریق سه متد قابل ارسال می باشند:

GET , POST , JSONP

متد پیشفرض : (GET)

انواع داده قابل دریافت

داده ها پس از دریافت از سمت سرور می توانند به انواع زیر تبدیل گردند و سپس در دسترس قرار گیرند :

TEXT , XML , HTML , JSON

نوع پیشفرض : (TEXT)

ساختار

tedApi.http(

  Ajax_Settings : object | string

) : any

مقدار بازگشتی

درصورتی که ورودی دارای خطا باشد ، مقدار -1 بازگشت داده می شود. درصورتی که درخواست به صورت سنکرون ارسال شده باشد ، مقدار بازگشتی و در غیر این صورت چیزی بازگشت داده نمی شود

مقدار پارامتر ورودی

مقدار ورودی تابع می تواند متنی (String) و یا شی (object) باشد. درصورتی که ورودی ، متنی باشد ، به عنوان آدرس مقصد لحاظ می گردد و تنها درخواست Async به آدرس مورد نظر ارسال می نماید.

درصورتی که ورودی تابع ، object باشد ، ابتدا به تابع tedApi.httpSetting ارسال می گردد و از مقادیر بازگشته به عنوان مشخصات درخواست استفاده می گردد.

تابع httpSetting

تابع httpSetting ، شی ای را به عنوا ورودی دریافت می نماید و با تنظیمات پیش فرض خود تطابق می دهد . درصورت مطابقت جایگزین می نماید و در انتها تمامی شی تنظیمات درخواست Ajax را بازمیگرداند.

ساختار

tedApi.httpSetting(

  settings : {
    async : boolean,
    callback : function( res : object ),
    condition : function( readyState : number, status : number ),
    success : function( res : any ),
    error : function( error : object ),
    //default : [Empty]
    data : object,
    //default : [Empty]
    header : object,
    //default : [Current Url]
    url : string,
    //default : 1
    repeat : number,
    //default : false
    repeatToDone : boolean,
    //default : get
    method : "post" | "get" | "jsonp",
    //default : text
    type : "text" | "html" | "xml" | "json"
  }

) : object

انواع مشخصه های تنظیمات

مشخصه async

این مشخصه از نوع Boolean می باشد . درصورت درست بودن مقدار ، درخواست به صورت ناهمزمان (Async) ارسال می گردد.


مشخصه callback

مشخصه callback از نوع function می باشد که درصورت ارسال درخواست با متد jsonp مورد استفاده قرار می گیرد


مشخصه condition

این مشخصه یک تابع می باشد که در هر تغییر وضعیت درخواست اجرا می گردد و مقادیر وضعیت را به تابع ارسال نمی نماید.


مشخصه success و error

دو تابع success و error ، توابع رخداد می باشند که به ترتیب در زمان موفق بودن ارسال و دریافت پاسخ از سرور و بروز خطا از سمت سرور اجرا می گردند


مشخصه data

مشخصه data ، شی از مشخصه ها و مقادیری می باشد که می بایست ارسال گردند.


مشخصه header

مشخصه header ، شی ای از مشخصه ها می باشد که داده های درونش به عنوان custom header ها به درخواست اضافه می گردند و به سرور ارسال می شوند.


مشخصه url

آدرس سرور مقصد به منظور ارسال درخواست


مشخصه repeat

از طریق این مشخصه می توان مشخص کرد ، درخواست چه تعداد مرتبه ارسال شود.


مشخصه repeatToDone

مشخصه repeatToDone همانند مشخصه repeat عمل می نماید ، با این تفاوت که ، به جای ارسال به تعداد مشخص ، درصورتی که پاسخ سرور دچار خطا شده باشد ، تا زمان دریافت پاسخ صحیح از سرور تا حد امکان تلاش می نماید.

مدیریت کوکی ها

کوکی ها راه حلی ساده و در دسترس برای تبادل اطلاعات بین client و server می باشد و مدیریت آسان آن ها بسیار مورد نیاز می باشد.

تابع کوکی در تد جی اس این امکان را فراهم می آورند و امکاناتی نظیر ، ایجاد ، حذف و ویرایش و... را در اختیار قرار می دهد.

فضای نام tedApi.cookie دارای چندین تابع به منظور دسترسی به امکانات می باشد :

ایجاد کوکی

ساختار

tedApi.cookie.set(

  key : string,

  value : any,
  // optional , Default : 1
  expire_day : number

) : number

مقدار براگشتی

درصورتی که کوکی ایجاد شده ، قبلا وجود داشته باشد ، مثدار -1 و درصورتی که مقدار value و یا key تعیین نشده باشد ، مقدار 0 و در غیر این صورت 1 بازگشت داده می شود.


مثال

tedApi.cookie.set("a", [1,2,3], 2); /* return 1 */

tedApi.cookie.set("a",2); /* return -1 */

tedApi.cookie.set(1,2); /* return 0 */

ویرایش کوکی

ساختار

tedApi.cookie.edit(

  key : string,

  value : any

) : number

مقدار براگشتی

درصورتی که کوکی وجود نداشته باشد ، مثدار -1 و درصورتی که مقدار value و یا key تعیین نشده باشد ، مقدار 0 و در غیر این صورت 1 بازگشت داده می شود.


مثال

tedApi.cookie.edit("a",{a:1}); /* return 1 */

tedApi.cookie.edit(1,2); /* return 0 */

tedApi.cookie.edit("b",[1,2]); /* return -1 */

بررسی وجود کوکی

ساختار

tedApi.cookie.has(

  key : string

) : boolean


مثال

tedApi.cookie.has("a"); /* return true */

tedApi.cookie.has("b"); /* return false */

tedApi.cookie.has([]); /* return false */

بازیابی اطلاعات کوکی

ساختار

tedApi.cookie.get(

  key : string

) : object

مقدار براگشتی

درصورت وجود کوکی ، اطلاعات آن بازگشت می گردد و در غیر این صورت مقدار undefined بازگشت داده می شود.


مثال

tedApi.cookie.get("a"); /* return Object {name: "a", value: Object, exp: ...} */

tedApi.cookie.get("b"); /* return undefined */

بازیابی مقدار کوکی

ساختار

tedApi.cookie.val(

  key : string

) : any

مقدار براگشتی

درصورت وجود کوکی ، مقدار آن بازگشت می گردد و در غیر این صورت مقدار undefined بازگشت داده می شود.


مثال

tedApi.cookie.val("a"); /* return Object{a:1} */

tedApi.cookie.val("b"); /* return undefined */

بازیابی زمان انقضای کوکی

ساختار

tedApi.cookie.timeRemain(

  key : string

) : CookieTime

مقدار براگشتی

درصورت وجود کوکی ، اطلاعات تاریخ انقضای آن بازگشت می گردد و در غیر این صورت مقدار undefined بازگشت داده می شود.


مثال

tedApi.cookie.timeRemain("a"); /* return CookieTime{...} */

tedApi.cookie.timeRemain("b"); /* return undefined */

بازیابی تمامی کوکی ها

ساختار

tedApi.cookie.all( ) : object


مثال

tedApi.cookie.all(); /* return Object{a:Object} */

حذف کوکی

ساختار

tedApi.cookie.remove(

  key : string

) : boolean

مقدار براگشتی

درصورتی که key به درستی وارد نشده باشد مقدار undefined ، درصورت موفقیت ، true و در صورت عدم موفقیت ، مقدار false بازگشت داده می شود.


مثال

tedApi.cookie.remove("a"); /* return true */

حذف تمامی کوکی ها

ساختار

tedApi.cookie.clear( ) : void


مثال

tedApi.cookie.clear(); 

اطلاعات درخواست (GET)

ارسال اطلاعات به سرور از دو طریق امکان پذیر می باشد. یا می بایست از طریق متد POST اطلاعات به Header درخواست الصاق گردند و یا از طریق الصاق داده ها به صورت کوئری متد GET به آدرس سرور صورت می پذیرد.

داده هایی که از طریق متد GET ارسال می شوند ، توسط جاوا اسکریپت نیز قابل دستیابی می باشند. فضای نام tedApi.GET ، مسیری است برای دسترسی به این داده ها.

نکته

داده های آدرس پردازش می شوند و به صورت آبجکت جاوا اسکریپت تبدیل می گردند. مقادیر داده ها می تواند آرایه ، شی ، عدد و... باشد


ساختار

tedApi.GET : object

نمونه آدرس

http://domain.com/?a=1&b=[1,2,3]&c={a:1}&d="test"&e=2b

مثال

tedApi.GET // return GET{a: 1, b: Array[3], c: Object, d: "test", e: "2b"}

tedApi.GET["a"] // return 1

tedApi.GET.b // return [1, 2, 3]

اطلاعات درخواست (URL Hash)

علاوه بر متد های ارسال اطلاعات به سرور ، متدی در سمت client وجود دارد که می توان از طریق آن نیز بین صفحات پویا ، اطلاعات منتقل نمود. علامت شارپ (#) درصورتی که پس از آدرس سرور نوشته شود ، تغییرات اطلاعات پس از آن ، باعث بارگذاری مجدد صفحه نمی گردند. این باعث می شود تا راه حل خوبی در انتقال اطلاعات بین صفحات پویا باشد.

ساختار کلی این متد نیز تقریبا همانند GET می باشد. تنها تفاوت ، نحوه ارسال اطلاعات در آدرس سرور می باشد.

 • در متد GET ، نشانه شروع ارسال parameter علامت ? می باشد ، اما در URL Hash علامت # می باشد.

 • مقدار (value) و نام پارامتر (key) درمتد GET توسط علامت = از یک دیگر متمایز می گردند ، اما در URL Hash توسط علامت : متمایز می گردند.


ساختار

tedApi.urlHash : object

نمونه آدرس

http://domain.com/#a:1&b:[1,2,3]&c:{a:1}&d:"test"&e:2b

مثال

tedApi.urlHash // return UrlHashData{a: 1, b: Array[3], c: Object, d: "test", e: "2b"}

tedApi.urlHash["a"] // return 1

tedApi.urlHash.b // return [1, 2, 3]

web stats