اعداد و زمان

Last updated: Sep 03th, 2018 08:31:44.


توابع ریاضی و عددی

توابع کار با اعداد و ریاضیاتی ، به دلیل وجود ضرورت این دست توابع در کتابخانه برای استفاده در تابع انیمیشن تعبیه شده اند.

کلاس equation

تابع equation ، یک تابع ریاضیاتی می باشد که خروجی آن بک تابع درجه دوم است. این تابع بیس اصلی تابع انیمیشن می باشد.

این تابع سه ورودی به عنوان نقطه بر روی صفحه دریافت می کند که شامل x و y می باشد ، سپس اطلاعات را پردازش و معادله درجه دوم و معادله سقوط آزاد بدون استحکاک آن را ایجاد می نماید. خروجی هر یک از معادله ها به ازایه هر ورودی قابل محاسبه می باشد.


برای مطالعه

فرمول تابع درجه دوم y = Ax2 + Bx + C


معادله سقوط آزاد بدون استحکاک y = ( ( v0 × sin( Θ0 ) ) × t ) - ( (1/2) × g × t2 )


توجه

tedApi.equation به عنوان یک کلاس تعبیه شده است پس می بایست برای استفاده ، شی ای از آن ایجاد شود.

به عنوان مثال شی ای به صورت زیر ایجاد می کنیم:

سه نقطه روی نمودار برای ایجاد معادله

// point is like [ x , y ]
var eq = new tedApi.equation(
  [ 1 , 5 ], // point 1
  [ -5 , 7 ], // point 2
  [ 0 , 10 ] // point 3
)

توابع کلاس

:: تابع answer

از طریق این تابع می توان خروجی تابع درجه دوم ایجاد شده را در یک نقطه (x) بدست آورد.


مثال
eq.answer( 4 ); //return -21.199998


مثال
eq.answer( -5 ); //return 7
ساختار
eq.answer(

  x : number

) : number
:: تابع inverse

این تابع برخلاف تابع answer عمل می نماید. مقدار y را دریافت و مقدار x را محاسبه می نماید

نکته

در این تابع ، از مقدار دلتا (Δ) ، قدرمطلق گرفته می شود. به همین خاطر ، این تابع برای همه مقادیر پاسخ دارد.


توجه

درصورتی که پاسخ جزو اعداد مختلط باشد ، x های خروجی ، دارای y متفاوتی از y ورودی خواهند داشت.

درصورتی که مقدار دلتا (Δ) برابر با صفر شود، مقدار خروجی x ها یکی خواهد بود


مثال
eq.inverse( 0 ); //return Points {x1: -6.1105503, x2: 1.7534076}


ساختار
eq.inverse(

  y : number

) : number
:: تابع SEquat

این تابع ، سریع معادله درجه دوم را در قالب string ایجاد می نماید.


مثال
eq.SEquat(); //return "y = -0.9333333x^2 - 4.0666664x + 10"


ساختار
eq.SEquat() : number
:: تابع time

این تابع از فرمول معادله سقوط آزاد استفاده می نماید. از طریق این تابع می توانید در هر x ، زمانی که سپری می شود تا به y آن برسد را (بر حسب ثانیه) بدست می آورد.

نکته

مقدار 0 ، زاویه پرتاب در ثانیه صفر می باشد


مثال
eq.time(-100); //return 0 // the first second has x = -100


ساختار
eq.time(

  x : number ,
  // optional , Default = 20
  init_velocity : number

) : number
:: مشخصه points

این مشخصه یک شی متشکل از سه مشخصه a ، b و c بازمیگرداند.

این مقادیر ، در فرمول سری درجه دوم گذارده شده است.


ساختار
eq.points.a : number
eq.points.b : number
eq.points.c : number

ساختار کلاس
tedApi.equation(

  point1 : [ x : number , y : number ] ,

  point2 : [ x : number , y : number ] ,

  point3 : [ x : number , y : number ]

) : equation

تابع closeNumber

تابع close Number ، نزدیکترین عدد به ورودی را از آرایه که مشخص می شود ، انتخاب می کند.


مثال
tedApi.closeNumber(
  [ 1 , 5 , 11 , 25 , 105 , 10 , 4 , 80 ] , 
  8
); //return 10


ساختار
tedApi.closeNumber(

  numbers_list : Array<number> ,

  data : number

) : number

تابع findAngel

از طریق این تابع می توان زاویه بین دو خط AB و BC یا سه نقطه A , B, C را به واحد رادیان بدست آورد.


مثال
tedApi.findAngel( {x:0,y:0}, {x:0,y:10}, {x:10,y:0} ); 
// return 0.7853981633974484(radians) => 45 Degree


ساختار
tedApi.findAngel(

  A : { x : number , y : number } ,

  B : { x : number , y : number } ,

  C : { x : number , y : number }

) : number

تابع floatPoint

کاهش تعداد اعداد بعد اعشار فرایندی است که توسط تابع Number.toFixed تعبیه شده در جاوا اسکریپت انجام پذیر است.

تفاوت این تابع با تابع tedApi.floatPoint در این است که در تابع floatPoint ، خروجی به صورت عددی می باشد و رقم آخر درصورت لزوم گرد می شود ، در غیر این صورت خود آن عدد نوشته می شود


مثال
tedApi.floatPoint( 1.35644987755e-25 , 26 ); 
// returns 1.3e-25


ساختار
tedApi.floatPoint(

  theNumber : number ,
  // optional , Default = 1
  floatPointPos : number

) : number

تابع scaleNumber

در برخی اوقات نیاز است تا عددی در یک بازه را به به عدد هم ترازش در بازه ای دیگر تبدیل نماییم. برای این کار کافیست از تابع tedApi.scaleNumber استفاده کنیم. این تابع اعداد متناظر را در بازه های مختلف به یک دیگر تبدیل می کند.

مثال
tedApi.scaleNumber( 
  {min : 0, max : 1920},
  {min : 800, max : 1024},
  1700
); 
// returns 998.3333333333334


مثال
tedApi.scaleNumber( 
  {min : 0, max : 100},
  {min : 0, max : 20},
  68
); 
// returns 13.6


ساختار
tedApi.scaleNumber(

  from_range : { min : number , max : number } ,

  to_range : { min : number , max : number } ,

  the_number : number

) : number

تابع random

تابع رندم برای ایجاد متون و اعداد به صورت رندم مورد استفاده قرار میگیرد. خروجی این تابع سه نوع داده رندم می باشد. عدد رندم ، حروف رندم و متن مخلوط حرف و عدد به صورت رندم.

نکته

تابع رندم دو ورودی دریافت می نماید. ورودی اول طول داده خروجی و ورودی دوم نوع داده رندم شده. درصورتی که طول داده مشخص نشود ، یک طول به صورت رندم انتخاب می شود.


مثال
tedApi.random(); // returns 3254 | a random number with random length


مثال
tedApi.random(10); // returns 1628244557 | a random number with the length 10


مثال
tedApi.random(15,"number"); // returns 1628244557 | a random number with the length 15


مثال
tedApi.random(20,"alpha"); 
// returns "PMUMJcdXNqPMWCUOeDfa" | a random alphabetic text with the length 20


مثال
tedApi.random(15,"hash"); 
// returns "641hv34W69Br6p0" | a random number and alphabetic text with the length 15


ساختار
tedApi.random(
  // Default = [random]
  length : number ,
  // optional , Default = "number"
  type : string ,

) : number

توابع کار با زمان

تابع toMiliSecond

در برخی موارد که نیاز است تا از زمان به صورت میلی ثانیه استفاده نماییم ، میتوان واحد های زمانی مانند ثانیه ، ساعت ،دقیقه را به میلی ثانیه و به صورت عدد خروجی دهد.

نکته

این تابع یک ورودی از نوع string دریافت می نماید. درصورتی که ورودی از سه نوع میلی ثانیه، ثانیه ، دقیقه و ساعت باشد ، مقدار آن به میلی ثانیه بازگشت داده می شود در غیر این صورت مقدار null برمیگردد. درصورتی که ورودی از نوع string نباشد ، همان ورودی به خروجی می رود.


مثال
tedApi.toMiliSecond("5ms"); // returns 5 


مثال
tedApi.toMiliSecond("5s"); // returns 5000 


مثال
tedApi.toMiliSecond("5m"); // returns 300000 


مثال
tedApi.toMiliSecond("5h"); // returns 18000000 


مثال
tedApi.toMiliSecond("5d"); // returns null 


مثال
tedApi.toMiliSecond([]); // returns [] 


ساختار
tedApi.toMiliSecond(

  time : string

) : number

تابع secToTime

از طریق این تابع می توان ثانیه را به تاریخ تبدیل کرد. بدین معنی که به عنوان مثال 315360000 ثانیه ده سال می شود.

نکته

خروجی این تابع شی ای می باشد متشکل از 7 مشخصه که ثانیه ، دقیقه ، ساعت ، روز ، ماه ، سال و یک رشته از ساعت را مشخص می نماید.


توجه

درصورتی که ورودی به صورت عدد نباشد مقدار -1 بازگردانده می شود

مثال
tedApi.secToTime(315360000);
// returns {
//       string:"0:0:0",
//       year:10,
//       month:0,
//       day:0,
//       hour:0,
//       minute:0,
//       second:0
//     }


مثال
tedApi.secToTime(123456789);
// returns {
//       string:"21:33:9",
//       year:3,
//       month:10,
//       day:29,
//       hour:21,
//       minute:33,
//       second:9
//     }


ساختار
tedApi.secToTime(

  time : number

) : tedDate

تابع sleep

از طریق این تابع می توانید برای مدتی اجرای کد را به تعویق بیاندازید.

نکته

درصورتی که ورودی تابع مقدار عددی نداشته باشد ، مقدار false در غیر این صورت مقدار true بازگشت داده می شود.


توجه

مقدار ورودی میلی ثانیه و به صورت عدد می بایست در نظر گرفته شود


مثال
console.log(1);
tedApi.sleep(5000);
console.log(2);


ساختار
tedApi.sleep(

  time : number

) : boolean

web stats