رخداد ها

Last updated: Sep 29th, 2018 15:33:15.


تابع bind

event ها جزئ جدایی نا پذیر از جاوا اسکریپت به شمار می آیند که از طریق آن می توان بر روی DOM های مختلف ، رخداد های متفاوتی را نیز ایجاد کرد مانند کلیک ، حرکت موس و...

در tedjs نیز این تابع وجود دارد که کاربا آن کمی راحت تر شده و رخداد های جدیدی نیز در آن اضافه شده است.

نکته

تابع bind از توابع tedApi می باشد


نکته

خروجی تابع درصورت موفقیت عددی به عنوان آیدی رخداد و در غیر این صورت 0 خواهد بود


توجه

اشاره گر this در تابع فراخوان ارسالی به تابع ، یک شی از __GLOBALS__ می باشد.


علاوه بر رخداد های موجود در جاوا اسکریپت مانند click ، mouseenter و ... رخداد های مخصوص tedjs نیز وجود دارند.

رخداد attrchange

توسط این رخداد خواهید توانست ، هر مشخصه دلخواهی از عنصر یا عناصر مورد نظر خود را شنود نمایید. درصورت تغییر در مشخصه ، تابع فراخوان اجرا خواهد شد.

این رخداد همراه با نام یک مشخصه نوشته می شود که با : از یک دیگر جدا می گردند. مانند : attrchange:value

مثال

tedApi.bind("a", "attrchange:href", function(_new, old) {
  console.log(_new, old, this)
});
<div id="box" back="#000"> Data Box </div> <div id="ChoosColorBox"> یک رنگ انتخاب نمایید : <input type="color" id="ChoosColor"/> </div> tedApi.bind("div#box","attrchange:back",function(_new,_old){ var backColor = _new, textColor = invertColor(_new); this.css({ "background-color":_new, color:textColor }); }); tedApi.attr("div#box","back","#000"); //================================ // Pick Color //================================ tedApi.bind("#ChoosColor","change",function(){ tedApi.attr("div#box","back",this.self.value); }); //================================= // Inverting Color Functions //================================= function invertColor(hex) { if (hex.indexOf('#') === 0) { hex = hex.slice(1); } if (hex.length === 3) { hex = hex[0] + hex[0] + hex[1] + hex[1] + hex[2] + hex[2]; } if (hex.length !== 6) { throw new Error('Invalid HEX color.'); } var r = parseInt(hex.slice(0, 2), 16), g = parseInt(hex.slice(2, 4), 16), b = parseInt(hex.slice(4, 6), 16); r = (255 - r).toString(16); g = (255 - g).toString(16); b = (255 - b).toString(16); return "#" + padZero(r) + padZero(g) + padZero(b); } function padZero(str, len) { len = len || 2; var zeros = new Array(len).join('0'); return (zeros + str).slice(-len); } #box{ width: 200px; height: 138px; margin: 0 auto; position: relative; box-shadow: 0 0 20px 3px rgba(0, 0, 0, 0.26); text-align: center; line-height: 138px; } #ChoosColorBox{ direction: rtl; color: #fff; text-align: center; padding: 21px 0px; }

رخداد inchange

این رویداد ، حالت کلی تری از رویداد inchange می باشد که حالت های دیگری همچون اضافه کردن ، حذف کردن یک عنصر و یا تغییر یک TextNode را شامل می شود و می توان تغییرات آن را تحت نظر قرار داد.


توجه

این رخداد نیز همانند رخداد قبل ، از : به عنوان جداکننده به منظور اعمال فیلتر استفاده می نماید با این تفاوت که فیلتر ، اختیاری است و همچنین می بایست نام تگ نود دلخواه را وارد کرد

همانند inchange:div


حالات مختلف رخداد:

حالت کنترل مشخصه ها (attr)

در این حالت ، همانند رخداد قبل ، نظارت بر روی شاخصه های عنصر صورت میگیرد. تفاوت با حالت قبل در این است که ، در رخداد قبل ، نظارت تنها بر روی یک شاخصه صورت میگیرد ، اما در این حالت ، نظارت بر روی تمامی مشخصه هاست که داده آن دارای نام مشخصه ، مقدار جدید آن و مقدار قبلی آن می باشد.


توجه

این حالت ، مشخصه تمامی عناصر داخلی و یا خود عنصر جاری را تحت پوشش قرار می دهد ، اما عنصر تغییر یافته در آن مشخص نمی شود


بروزرسانی

در نسخه 1.2.1 فریم ورک ، عنصر تغییر یافته از طریق مشخصه target ، زیر مجموعه مشخصه value در دسترس خواهد بود


حالت اضافه شدن نود (add)

در این حالت ، نظارت بر روی اضافه شدن نود های جدید درون عنصر جاری است . مقدار در دسترس آرایه ای از نود های اضافه شده خواهند بود.


حالت حذف شدن نود (remove)

همانند حالت add عمل می نماید ، با این تفاوت که بر روی حذف نود ها نظارت می نماید و مقدار در دسترس ، آرایه ای از نود های حذف شده خواهند بود


حالت ویرایش متون (char)

این حالت مختص نود های متنی طراحی شده است و بر روی آن ها نظارت می نماید. در صورتی که بر روی نود های متنی درون عنصر جاری ، تغییری ایجاد گردر ، رخداد با حالت جاری اجرا خواهد شد و مقدار در دسترس ، نود متنی خواهد بود


نکته

توجه شود که حالات بالا به عنوان یک مشخصه در یک شی به عنوان پارامتر اول تابع فراخوان رخداد ارسال می گردد


مثال

tedApi.bind("body", "inchange:div", function(data) {
  /* 
    data => {
      type : <One Of The types [attr,add,remove,char]>,
      value : <if type == [attr , add , remove]>
      target : <if type == [char]>
    } 
  */
});
<div id="box"> <div id="content"></div> <div id="console"></div> </div> <div id="DataEditBox"> کد html خود را وارد نمایید : <input type="input" id="insertHTML" value="<div>div 1</div>"/> <button type="button" id="add">اضافه کردن به عنوان html</button> <button type="button" id="addText">اضافه کردن به عنوان متن</button> <button type="button" id="remove"> حذف کردن کردن آخرین نود</button> </div> tedApi.bind("div#content","inchange",function(data){ if(data.type == "char"){ addConsole( "یک نود متنی اضافه یا حذف شد و یا تغییر پیدا کرد با مقدار: "+ encodeHTML(data.target.nodeValue) ); } else if(data.type == "attr"){ addConsole( "مشخصه "+ data.value.name+ " در عنصر "+ data.value.target.tagName+ " با مقدار "+ data.value.old+ " به مقدار "+ data.value.new+ " تغییر پیدا کرد" ); } else if(data.type == "add"){ for(var i = 0;i< data.value.length ; i++){ addConsole( (data.value[i].tagName?"عنصر ":"نود متنی ")+ (data.value[i].tagName || encodeHTML(data.value[i].nodeValue) )+ " اضافه شد" ); } } else if(data.type == "remove"){ for(var i = 0;i< data.value.length ; i++){ addConsole("عنصر "+data.value[i].tagName+" حذف شد"); } } }); tedApi.bind("#add","click",function(){ tedApi.append("#content", tedApi.elm("#insertHTML").value ); }); tedApi.bind("#addText","click",function(){ tedApi.append( "#content", document.createTextNode(tedApi.elm("#insertHTML").value) ); }); tedApi.bind("#remove","click",function(){ tedApi.delete( tedApi.elm("#content").lastChild ); }); //======================== // functions //======================== function addConsole(data){ tedApi.append("#console","<p>"+data+"</p>") } function encodeHTML(str) { var buf = []; for (var i=str.length-1;i>=0;i--) { buf.unshift(['&#', str[i].charCodeAt(), ';'].join('')); } return buf.join(''); } #box{ width: 80%; height: 138px; margin: 0 auto; position: relative; border: solid 1px #fff; text-align: center; display:flex; } #DataEditBox{ text-align: center; direction: rtl; color: #fff; margin: 17px 0px; } #content{ width: 50%; height: inherit; color:#fff } #console{ width: 50%; height: inherit; background:#fff; color:#000; overflow-y:auto; } #console p{ direction: rtl; text-align: right; padding: 11px 14px; border-bottom: solid 1px #eee; margin: 0px; box-sizing: border-box; }


خروجی

خروجی این تابع از نوع عدد می باشد که در صورت عدم موفقیت مقدار 0 و در غیر این صورت یک عدد که نمایانگر آیدی آن رخداد می باشد ، بازگردانده می شود


ساختار

tedApi.bind(

  element : string | HTMLElement | NodeList ,

  eventName : string ,

  callback : function

) : number

تابع unbind

این تابع هماطور که از نامش برمی آید ، وظیفه غیر فعال کردن رخداد های ثبت شده برای عناصر را دارد. هر رخداد دارای یک نام رخداد و یک آی دی می باشد که از طریق این دو مشخصه می توان رخداد های یک نود را حذف کرد و برخلاف توابع خود جاوا اسکریپت نیازی به ارسال تابع رخداد نمی باشد.


نکته

درصورتی که نام رخداد ارسال شود ، تمامی رخداد های آن دسته حذف خواهند شد . درصورت ارسال آی دی رخداد ، تنها رخداد مربوطه حذف خواهد شد و درصورتی که هیچ چیز ارسال نشود تمامی رخداد های نود مربوطه حذف خواهند شد.


مثال

tedApi.unbind("body") // remove all 


مثال

tedApi.unbind("body","click") // remove all click events


مثال

tedApi.unbind("body", <Number> ) // remove the specified id


خروجی

تعداد رخداد های حذف شده


ساختار

tedApi.bind(

  element : string | HTMLElement | NodeList ,

  // optional
  event_Or_ID : string | number ,

) : number

web stats