انیمیشن

Last updated: Oct 07th, 2018 14:34:48.


تابع animGraph

این تابع یکی از توابع اصلی کتابخانه tedjs می باشد که از توابع درجه دوم استفاده می کند و یک راه آسان برای ایجاد افکت ها و انیمیشن های دو بعدی را فراهم می سازد.

نکته

این تابع ، به صورت کلاس طراحی شده است . می بایست برای استفاده از این کلاس یک نمونه ایجاد نمایید

هر قله یا دره در نمودار یک معادله درجه دوم می باشد


توجه

برای ایجاد انیمیشن ، می بایست هر نقطه را به صورت یک آرایه متشکل از دو عضو که به ترتیب از سمت راست به چپ عرض نمودار و ارتفاع نمودار می باشد نمایش داد.


مثال

  [ 
    10 /* The Length */,
    -10 /* The Height */
  ]

شروع انیمیشن از نقطه مبدا (0,0) می باشد و رو به جلو بر روی محور X حرکت می نماید

این تابع دارای سه آرگومان ورودی می باشد که ورودی اول آرایه ای از آرایه های دو عضوی نقاط می باشد ، ورودی دوم آن تابع فراخوان در هر لحظه می باشد و آخرین ورودی ، تابع فراخوان انتهایی می باشد که در زمان اتمام انیمیشن اجرا خواهد شد.


ساختار

tedApi.animGraph(
  // form : [ ... , [ Length , Height ] , ...]
  points : Array<Array[2]> ,

  callback : function(x , y , precent) ,
  // optional
  endCallBack : function(x , y , precent)

) : animGraph

بروزرسانی

از نسخه 1.1.3 فریم ورک ، خروجی توابع زیر ، شی ایجاد شده می باشد

تابع start

تابع اجرای انیمیشن

پس از ساخت یک نمونه از کلاس ،می توان انیمیشن را به وسیله این تابع اجرا نمود. تابع دارای یک آرگومان ورودی اختیاری نیز می باشد که درصورت ارسال مقدار true به آن ، انیمیشن بدون توقف تکرار خواهد شد تا زمانی که آن را متوقف نمایید یا پایان دهید.


ساختار

[animGraph Object].start(
  // optional , default : false
  loop : boolean

) : animGraph

تابع stop

تابع توقف انیمیشن

پس از اجرای این تابع ، انیمیشن متوقف می گردد و مقادیر آن دوباره مقدار دهی می گردد.


ساختار

[animGraph Object].stop() : animGraph

تابع end

تابع پایان دادن اجرای انیمیشن

همانند تابع stop عمل می نماید با این تفاوت که در تابع stop تابع فراخوان اجرا می گردد اما در این تابع ، تابع فراخوان انتهایی اجرا می گردد.


ساختار

[animGraph Object].end() : animGraph

تابع pause

تابع توقف موقت انیمیشن

همانند توابع stop و end عمل می نماید با این تفاوت که انیمیشن دوباره مقدار دهی نمی گردد و می توان آن را از همان نقطه توقف ادامه داد.


ساختار

[animGraph Object].pause() : animGraph

تابع continue

تابع ادامه یا شروع دوباره انیمیشن

درصورتی که انیمیشن متوقف شده باشد یا به صورت موقف متوقف شده باشد ، می توان با این تابع آن را ادامه داد.


ساختار

[animGraph Object].continue() : animGraph

تابع gravity

تنظیم جاذبه بر روی اجرای انیمیشن

بروزرسانی

این تابع از نسخه 1.1.3 به فریم ورک اضافه گشته است

انیمیشن به صورت پیش فرض در جاذبه شبیه سازی شده 0 اجرا می شود ، این بدان معنیست که نمایش انیمیشن بر اساس fps سیستم کاربر می باشد و با سرعت ثابت نمایش داده می شود. تابع دارای یک آرگومان ورودی اختیاری است که درصورتی که مقدار true به آن ارسال گردد ، جاذبه 9.8 به آن اعمال می شود


ساختار

[animGraph Object].gravity(
  // optional , Default : false
  state : boolean

) : animGraph

تابع precent

پردازش انیمیشن به صورت مرحله ای

بروزرسانی

این تابع از نسخه 1.2.0 به فریم ورک اضافه گشته است

تابع precent همانطور که از نامش پیداست ، به صورت درصدی اجرا می شود ، بدین صورت که درصورت نزدیک بودن رینج درصد به هر یک از درصد های مشخص شده که به عنوان آرگومان اول تابع ارسال شده است ، تابع آن اجرا می گردد.


نکته

فرایند اجرای این تابع بدین صورت است که به عنوان مثال درصورتی که درصد های 1، 10 ، 100 ارسال شود ، از مقدار 0 تا 1 به تابع درصد 1 ، از مقدار 1 تا 10 به تابع درصد 10 و مابقی به 100 ارسال می گردد


ساختار

[animGraph Object].precent(

  precent : number | Array<number> ,

  callback : function( x , y , precent , currentPercentage )

) : animGraph

تابع point

پردازش انیمیشن بر اساس نقاط وارد شده

بروزرسانی

این تابع از نسخه 1.2.2 به فریم ورک اضافه گشته است

این تابع تقریبا همانند تابع precent می باشد. فرایند در این تابع بر اساس نقاط وارد شده ([x,y]) می باشد .

به عنوان مثال درصورتی که سه نقطه وارد شده باشد ، سه معادله درجه دوم نیز ایجاد شده است که بر اساس شماره معادله می توان به آن قسمت دسترسی داشت و آن قسمت را پردازش نمود


ساختار

[animGraph Object].point(

  point : number | Array<number> ,

  callback : function( x , y , precent , currentPoint )

) : animGraph


بروز رسانی

در نسخه 1.2.2 ، آرگومان های point و precent در دو تابع به همین نام ها ، می توانند آرایه ای از اعداد را نیز دریافت نمایند و مقدار کنونی آن عدد نیز اط طریق آرگومان چهارم تابع فراخوان آن در دسترس می باشد


مثال

<div id="Box"> <div id="AnimBox"> <div id="TextBrack"> <span id="before"></span> <p><span>Hello World</span></p> <span id="after"></span> </div> <div id="Buttons"> <button type="button" onclick="RunAnim(1);">اجرا با جاذبه</button> <button type="button" onclick="RunAnim(0);">اجرا بدون جاذبه</button> </div> </div> <div id="ShowChart"> <canvas id="canv"></canvas> </div> </div> var c; var wid; var ctx; var len; var height_ = 0; var minH = 0; function InitDraw(points){ c = tedApi.elm("#canv"); wid = parseInt(tedApi.css(c, "width")) - 10; c.width = parseInt(tedApi.css(c, "width")); c.height = parseInt(tedApi.css(c, "height")); len = 0; for(var i in points){ len += points[i][0]; height_ = height_ < points[i][1] ? points[i][1] : height_; minH = minH > points[i][1] ? points[i][1] : minH; } ctx = c.getContext("2d"); ctx.clearRect(0, 0, c.width, c.height); } function DrawPoint(x,y){ ctx.beginPath(); ctx.arc(14 + tedApi.scaleNumber({min:0,max:len},{min:0,max:wid - 16},x), ((tedApi.scaleNumber({min:minH,max:height_},{min:(c.height)-20 ,max:20},y))), 2, 0, 2 * Math.PI); ctx.fill(); } var TextBrack = tedApi.elm("#TextBrack"); var points = [ [30,10], [60,200], [90,400], [120,600], [150,800], [50,-20], [50,40], [50,-100], [100,700] ]; var anim = new tedApi.animGraph(points,function(x,y,precent){ DrawPoint(x,y); }); anim .point([1,2,3,4,5],function(x,y,percent,point){ if(y < (point)*50){ tedApi.css(TextBrack,"opacity","1"); } else{ tedApi.css(TextBrack,"opacity","0"); } }) .point([6,7,8,9],function(x,y,per,point){ if( x >= (30+60+90+120+150) && x <= (30+60+90+120+150+50+50+50+40) ){ var width = tedApi.scaleNumber({min:-100,max:700},{min:0,max:80},y); tedApi.css(TextBrack,"width",width+"%"); tedApi.css("#before,#after","width","6px"); } }); anim .precent(90,function(){ tedApi.css(TextBrack,{ "-webkit-transform": "scale3d(1, 1, 1)", "transform": "scale3d(1, 1, 1)" }); }) .precent([91,92],function(){ tedApi.css(TextBrack,{ "-webkit-transform": "scale3d(.9, .9, .9) rotate3d(0, 0, 1, -3deg)", "transform": "scale3d(.9, .9, .9) rotate3d(0, 0, 1, -3deg)" }); }) .precent([93,95,97,99],function(){ tedApi.css(TextBrack,{ "-webkit-transform": "scale3d(1.1, 1.1, 1.1) rotate3d(0, 0, 1, 3deg)", "transform": "scale3d(1.1, 1.1, 1.1) rotate3d(0, 0, 1, 3deg)" }); }) .precent([94,96,98],function(){ tedApi.css(TextBrack,{ "-webkit-transform": "scale3d(1.1, 1.1, 1.1) rotate3d(0, 0, 1, -3deg)", "transform": "scale3d(1.1, 1.1, 1.1) rotate3d(0, 0, 1, -3deg)" }); }) .precent(100,function(){ tedApi.css(TextBrack,{ "-webkit-transform": "scale3d(1, 1, 1)", "transform": "scale3d(1, 1, 1)" }); }); function RunAnim(gravity){ InitDraw(points); tedApi.css(TextBrack,"width","0%"); tedApi.css("#before,#after","width","0px"); anim.end(); anim.gravity(gravity).start(); } RunAnim(1); #Buttons{ display: block; position: relative; text-align: center; width: 100%; } #Buttons button{ color: #7af22b; background: transparent; font-family: Vazir; font-size: 15px; font-weight: bolder; border: solid 1px; margin: 0px 6px; cursor: pointer; padding: 2px 10px; } #Buttons button:hover{ color: #000; background: #7af22b; } #canv{ width: 100%; height: 100%; } #Box{ width: 100%; height: 100%; box-sizing: border-box; position: relative; display:flex; border-radius: 5px; overflow:hidden } #TextBrack{ color:#28ff30; position: relative; width: 0%; text-align: center; margin: 0 auto; top: 50%; transform: translateY(-50%); -moz-transform: translateY(-50%); -webkit-transform: translateY(-50%); -ms-transform: translateY(-50%); -o-transform: translateY(-50%); display: flex; transition:transform 0.1s; -webkit-transition:transform 0.1s; -moz-transition:transform 0.1s; -ms-transition:transform 0.1s; -o-transition:transform 0.1s; } #TextBrack #before, #TextBrack #after{ position: absolute; top: 0; border: 2px solid; width: 0px; height: 100%; transition:width 0.08s; -webkit-transition:width 0.08s; -moz-transition:width 0.08s; -ms-transition:width 0.08s; -o-transition:width 0.08s; } #TextBrack #after{ right: -6px; border-left: 0px; } #TextBrack #before{ left: -6px; border-right: 0px; } #TextBrack p{ overflow: hidden; height: 25px; font-size: 25px; position:relative; margin: 0px auto; } #TextBrack p span{ width: 320px; position: relative; display: block; margin: 0 auto; left: 50%; transform: translateX(-50%); -webkit-transform: translateX(-50%); -moz-transform: translateX(-50%); -ms-transform: translateX(-50%); -o-transform: translateX(-50%); } #AnimBox{ width:50%; height: 100%; background: #000; } #ShowChart{ width:50%; height: 100%; background: #fff; }

تابع onFrame

این تابع یک تابع Asynchrone می باشد که از طریق آن می توان متناسب با فریم ریت سیستم ، تغییرات را نمایش داد.

تابع یک تابع فراخوان دریافت می نماید و به توجه به فریم ریت (به طور پیش فرض 60) تابع را یک بار اجرا می نماید.


مثال

tedApi.onFrame(function(){

  /* ... */

});


ساختار

tedApi.onFrame(

  callback : function

) : void

تابع onFrameInterval

همانند تابع بالا عمل می نماید با این تفاوت که به صورت بی انتها تکرار خواهد شد.


مثال

var __Date = new Date();

tedApi.onFrameInterval(function(){

  var now = new Date();
  var fps = 1000 / (now - __Date);
  __Date = now;

  console.log(fps + " fps");

});


ساختار

tedApi.onFrameInterval(

  callback : function

) : void

web stats